วัดทุ่งยาว

เรื่องน่าเล่ากับเกร็ดน่ารู้โดยธรรมมิกา

พระราหุล

ทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกับพระอรหันต์คือพระราหุล ซึ่งเป็นเอตทัคคะในเรื่องการศึกษา ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ พระราหุลเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราหรือพิมพา เป็นพระนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ เมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วเสด็จมาเทศนาโปรดพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์

Read More »

ลูกนิมิต ลูกเอก

ความสำคัญของลูกนิมิตทั้งเก้านั้นล้วนแต่มีอานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับผู้มีความตั้งใจจะอธิษฐานจิตอย่างไร ส่วนบารมีของพระอรหันต์แต่ละองค์ก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้ยาก แต่ถ้าทุกคนเดินอยู่ในทางอริยมรรคนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่สมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมถึงซึ่งความปราศจากทุกข์ พบแต่ความสุข ความเจริญและไร้โรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

Read More »

พกาพรหม

ภาพจาก : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, พระพุทธรูปปางต่าง ๆ (จังหวัดนครปฐม :

Read More »

ท้าวเวสสุวรรณ

หลายคนคงจะปีติอยู่ในบุญและอิ่มใจกลับจากการไปทอดกฐินกันมาแล้ว  ก็อนุโมทนากับทุกๆ ท่านด้วย  ส่วนในปีหน้าคือ  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Read More »

คนธรรพ์

ภาพจาก : Anandajoti Bhikkhu / flicker.com มีผู้อ่านถามมาว่า  มีใครรู้จักคนธรรพ์บ้างไหม 

Read More »
  • ค้นหา

เรื่องราวยอดนิยม
thไทย