วัดทุ่งยาว

ลูกนิมิต ลูกเอก

ความสำคัญของลูกนิมิตทั้งเก้านั้นล้วนแต่มีอานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับผู้มีความตั้งใจจะอธิษฐานจิตอย่างไร ส่วนบารมีของพระอรหันต์แต่ละองค์ก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้ยาก แต่ถ้าทุกคนเดินอยู่ในทางอริยมรรคนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่สมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมถึงซึ่งความปราศจากทุกข์ พบแต่ความสุข ความเจริญและไร้โรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง แต่การปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดมีได้ก็ด้วยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากไม่ได้พระศาสดาแล้วพุทธบริษัททั้งหลายก็คงไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุใด และความสุขที่ยั่งยืนจะมีจากที่ไหน พระศาสดาทรงจำแนกแจกธรรมไว้มากมาย ธรรมะแต่ละข้อเป็นการปลูกฝังอยู่ในจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายให้เป็นผู้รู้จักแยกแยะความดีความชั่ว การมีคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวทีบนรากฐานของความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีศูนย์กลางหรือใจกลาง ฉะนั้นศูนย์กลางของธรรมทั้งหลายจึงคือพระพุทธเจ้า ในอุโบสถก็เช่นกันจะมีลูกนิมิตซึ่งเป็นลูกเอกอยู่บริเวณใจกลางโบสถ์ เป็นประธานของลูกนิมิตทั้งหมด และคงเรียกใจกลางแห่งนี้ว่าสะดือโบสถ์ มีความหมายเปรียบถึงพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ส่วนอีกแปดลูกนั้นจึงถูกจัดให้อยู่ตามทิศต่างๆ โดยรอบพระอุโบสถ ซึ่งทิศที่อยู่รอบพระอุโบสถนั้นเรียกว่าทิศทั้ง 8 และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระอรหันต์สาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ มาล้อมรอบรักษาพระอุโบสถ ซึ่งเป็นเขตพุทธาวาสไว้ด้วย ส่วนทางด้านโหราศาสตร์ก็จะเป็นการอัญเชิญเทพนพเคราะห์ทั้ง 9 มาประดิษฐานยังแต่ละทิศของอุโบสถ เพื่อให้เกิดบุญและความมีสิริมงคลต่อไป โบราณาจารย์ท่านกำหนดว่ามีพระเกตุอยู่ท่ามกลางจักรวาล ตรงกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานของพระอรหันต์ทั้ง 8 ทิศ เมื่อบูชาพระเกตุเท่ากับเสริมเดชานุภาพ จัดให้พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นปางของพระเกตุและให้สวดคาถาบทพุทโธ จ มัชฌิโม เสฏีโฐ เป็นคาถาประจำทิศ เพื่อคุ้มกันเสนียดจัญไร ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และจัดพระคาถานวหรคุณ เป้นคาถาภาวนาประจำพระเกตุคือ อะ ระ หัง สุ คะ โต ภะ คะ วา

ดังนี้เราจะมากล่าวถึงพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปางขัดสมาธิเพชร เป็นเหตุการณ์ที่ประทับหลังจากทรงรับหญ้าคาของนายโสตถิยพราหมณ์ แล้วทรงนำไปปูใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เสด็จประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชร แล้วทรงอธิษฐานว่า “เนื้อและเลือดในสรีระนี้แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนังเอ็นหรือกระดูกก็ตามที ถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จักไม่ทำลายบังลังก์นี้” ด้วยพระหฤทัยที่แน่วแน่มั่นคง และทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมา

และเรื่องราวทางคติพราหมณ์ที่จะกล่าวต่อไปเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย คือพระพุทธศาสนาเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิพราหมณ์อยู่บ้าง เพราะตามประวัติเดิมของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายถือกำเนิดในดินแดนชมพูทวีป ดังนั้นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจึงมีการกล่าวถึงเรื่องราวที่มาจากไตรเพทและเพทางค์อันเป็นต้นคติทางพราหมณ์ ซึ่งถือว่าโลกธาตุทั้งปวงมีเทวดาสร้าง มีเทวดาประจำธาตุต่างๆ อย่างเช่นดิน น้ำ ไฟ ลม มีเทวดาประจำทิศรวมทั้งการบูชายัญ เครื่องพลีและการบำเพ็ญตบะเป็นต้น ในประเทศไทย แม้ชาวพุทธจะนับถือและประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา แต่ชนบางพวกก็ยังนับถือเทพยดาและพระพรหมต่างๆ ตามความเชื่อในลัทธินั้น เมื่อผ่านกาลเวลามาถึงปัจจุบันก็จะนำคำสอนทางพุทธศาสนามาดำเนินชีวิต นำหลักธรรมมาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและนำพระรัตนตรัยมาเป็นที่ระลึก แต่ในยามที่จะประกอบกิจการงาน อาจารย์ในกาลก่อนทั้งหลายก็ได้ผูกฤกษ์ยามทั้งพิธีกรรมรวมทั้งเทพยดาอารักษ์เข้ามากับการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย ดั่งจะเห็นได้จากลูกนิมิต ฝ่ายโบราณาจารย์ท่านได้นำเทพนพเคราะห์ทั้ง 9 เข้ามาประจำทิศในเขตแดนเสมาเพื่อหมายให้เทวดาเหล่านั้นปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตามลัทธิพราหมณ์นี้จะมีเรื่องราวของการกำเนิดเทวดา จากพระอาทิตย์เรื่อยไปจนถึงพระราหู ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักและนิยมบูชาพระราหู ส่วนพระอาทิตย์กระทั่งถึงพระเสาร์ส่วนใหญ่ก็อาจไม่รู้ที่มาและที่ไป แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาตามคตินิยมของลัทธิพรหมหรือพราหมณ์ ซึ่งคงจะนำมาเล่าในที่นี้ไม่ได้ทั้งหมด จึงนำมาเพียงเทพนพเคราะห์องค์ที่ 9

มีหลายคนสงสัยว่าพระเกตุนี้หมายถึงอย่างไร ที่จริงจะหมายถึงเส้นผม หัว ศีรษะก็ได้ หรือจะหมายถึงพระรัศมีที่เปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าในคำว่าเกตุมาลาก็ได้ แต่ในที่นี้เราหมายถึงเทพนพเคราะห์องค์หนึ่งในตำนานของลัทธิพราหมณ์ โดยปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นด้านโหราศาสตร์เพราะเป็นชนที่เชื่อในเรื่องเทวดา แต่ก็ยังนับถือหลักในพระพุทธศาสนา การกำเนิดของพระเกตุมีกล่าวไว้ว่าพระเกตุเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีเลข 9 เป็นสัญลักษณ์ประจำตัว และมีศรัทธาในพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร โดยลักษณะเด่นเป็นเทพนพเคราะห์องค์เดียวที่ไม่มีวันสถิต ถือกันว่าหางของดาวหางเปรียบเสมือนสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระเกตุ เพราะเดิมทีร่างกายของพระเกตุถือกำเนิดจากส่วนหางของพระราหู และพระราหูมีลำตัวท่อนล่างเป็นกายของพญางูใหญ่ การกำเนิดของท่านต้องด้วยเจตนารมณ์ของพระนารายณ์ เมื่อครั้งเหล่าเทพเทวาทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตเป็นน้ำที่ดื่มแล้วจะไม่มีวันตาย ทั้งเป็นการถอนคำสาปของฤษีทุรวาสด้วย เหล่าเทพทั้งหลายจึงได้ออกอุบายไปชักชวนเหล่าอสูร ภายหลังวิวาทกันแย่งชิงน้ำอมฤตเพราะต้องการเป็นอมตะ พระราหูแอบดื่มน้ำอมฤตที่กวนเสร็จแล้ว รู้ถึงพระนารายณ์จึงบันดาลความโกรธขว้างจักรหมายสังหารพระราหู จักรได้ตัดเอวพระราหูเป็นสองท่อน แต่ด้วยอำนาจของน้ำอมฤตจึงไม่ตาย พระราหูรีบรุดกลับสู่วิมานของตน แต่ส่วนหางที่ขาดนั้นถือกำเนิดเป็นพระเกตุขึ้นมา เพราะถือกำเนิดในท่ามกลางทวยเทพ กำเนิดบริสุทธิ์จากน้ำอมฤต พระเกตุจึงเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีพลังปาฏิหาริย์ สามารถคุ้มครองผู้ที่มีชะตาโคจรมาตกในภูมิตากลางคือคุ้มครองได้ทุกวันเกิด

จบไปสำหรับเรื่องราวของลูกนิมิตทั้งเก้า ซึ่งหวังว่าคงพอจะมีข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีบางท่านสงสัยอยู่อีกว่าเข็มกับด้ายในงานปิดทองนี้หมายถึงอย่างไร ขอกล่าวว่าแต่โบราณกาลมาท่านว่าเข็มหมายถึงปัญญา สามารถรู้แจ้งแทงตลอด ด้ายหมายถึงมีอายุยืนยาวตราบเท่าอายุขัย ธูปหมายถึงบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า เทียนหมายถึงความสว่างไสวดุจปัญญา ดอกไม้หมายถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย แผ่นทองหมายถึงมีกำเนิดในวรรณะงดงาม และกระดาษดินสอหมายถึงมีการจดจำไม่ฟั่นเฟือน

สุดท้ายนี้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 ทางวัดทุ่งยาวพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกท่านจึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญกุศลในงานปิดทอง ผูกพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต วางพัทธสีมา ณ ที่โบสถ์ วัดทุ่งยาว ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ชาวพุทธทุกท่านก็คงทราบถึงอานิสงส์ผลบุญใหญ่ในครั้งนี้กันแล้ว สำหรับผู้ที่ได้อ่านรับรู้เรื่องราวของลูกนิมิต ทั้งอานิสงส์ คำอธิษฐาน บารมีต่างๆ คราวนี้เมื่อมาปิดทองก็ขอให้ตั้งใจอธิษฐานกันทุกท่าน ผลของการอธิษฐานจะนำพรทุกข้อนั้นให้เป็นจริงได้ทุกประการ ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข รวยทรัพย์ตลอดไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ตักบาตรเทโว

ภาพจาก : Golf Photographer / shutterstock.com ปรกติชาวพุทธจะตักบาตรในตอนเช้าของทุกวัน  แต่ในวันออกพรรษาทำไมจึงตักบาตรในวัดและเรียกการตักบาตรนี้ว่า

Read More »
  • ค้นหา

เรื่องราวยอดนิยม
thไทย